Om GJ
 

Bestyrelsens arbejde

 

Beslutningsreferater

Vi bestræber os på, at seneste nye beslutningsreferat fra bestyrelsens månedlige møde, ophænges på opslagstavlen i foreningen hurtigst muligt.

 


 

Beslutningsreferat - bestyrelsesmøde

onsdag den 11. maj 2022

 

Deltagere: Grete Svendsen (GS), Heidi Pettersson (HP), Henrik Grejsen (HG), Ebbe Hansen (EH), Carsten Pedersen (CP), Michael Thaarup (MT), Michael Koefoed (MK), Sebastian Hvas (SH), Nikolai Lütscher (NL)

 

Godkendelse af referater
Referat, møde 20. april – godkendt og underskrevet
Referat, konstituering 3. maj – godkendt og underskrevet
Referater opbevares i mappe på kontor + digitalt.
Referat generalforsamling- vi afventer fra Anya, da der mangler materiale fra NL.

Opgaver maj/juni?
Det er besluttet at lægge sten på vej/parkering
NL indhenter tilbud/pris.

Bane DK/P-plads
Det er besluttet at reetablere højre side af indkørslen med græs.
SH og NL indhenter tilbud/pris.

Telefonpæle og master
Der skal ryddes op og materialer der ikke skal bruges skal bortskaffes.
NL indhenter tilbud/pris.

Nyt lysanlæg
Nye master og LED lamper skal etableres og gamle pæle og materiel bortskaffes/sælges. HG har en ide om hvor de nye skal stå.
SH indhenter tilbud/pris.

Vedligehold – vej og parkering
Der skal løbende køres med pladsrive + vejhøvl. EH tilbyder at udføre opgaven evt. én gang ugentligt.
NL indhenter tilbud/pris.

Vedligehold – grønne arealer
Græs - NL og EH deles om opgaven, hver 10 dag.

Ukrudt og øvrige grønne opgaver samt vanding.
NL indhenter tilbud/pris.    

Lerduer og haglskåle på skydebanearealet.
L indhenter tilbud/pris.

Ansøgninger – nye kastemaskiner
Mange af vores kastemaskiner trænger til udskiftning. Der kan med frist den 21. maj søges tilskud i to puljer.
SH og NL har ansvaret for indhentning af tilbud og udarbejdelse af ansøgninger i puljerne hos DJ og friluftrådet inden ovennævnte frist.

Bordet rundt

Nyhedsbreve (MT) – input skal løbende sendes til MT

Dialog/medlemsmøde (MT) – maj møde aftalt til tirsdag kl. 18 den 31/5 kl. 18.00

Sommertid (MT) - der lukkes frem til udgangen af august måned kl. 18.00 om tirsdagene jf. miljøgodkendelsen – se nedenfor.

Skydebane teknik (MT) - HG står for det systemmæssige/elektriske ved maskinerne og MK står for fysisk vedligehold.

Haglskåle og skaller hos nabo (MT) – SH udfører opgaven på arbejdsdagen.

Vedtægtsændringer (MT) – Der er i bestyrelsen stemning for, at der indføres en karensperiode på to måneder i forbindelse med stemmeret efter indmeldelse. Ligeledes er der stemning for, at tilføje, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april i stedet for i april måned.
MT udformer forslag til tekst til næste møde.

Godkendelse af bestyrelsen/politiet (MT) – underskrevet og indsendes.

Bestyrelsesmedlemmer – økonomiske interesser/afgrænsning (MT) - Vi skal kunne bruge eksisterende samarbejdspartnere blandt både bestyrelsesmedlemmer, medlemmer og gode bekendte, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at vi får et godt stykke arbejde til en god pris.
Vi kan indhente priser og tilbud i planlægningsfasen, men i akut fasen skal vi benytte os af ”kendte” håndværkere/partnere.

Anmeldelse til Greve Kommune (MT) – Vi har modtaget mail fra kommunen vedrørende anmeldelse om ”ulovlig udlejning” af skur. Jf. vores lejekontrakt med kommunen må der ikke ske fremleje til 3. mand. Der er ikke indgået lejeaftale eller betaling herfor af Josies firma Grøn & Partner. Josie låner skur mod at yde diverse grønt vedligehold/planter. Sagen er henlagt af kommunen.

Hunde – Apportering (GS) - kursus er fastlagt til start midt august. Lægges på hjemmesiden. Der søges tilskud til dummy-launcher (SH og NL).

Aktivitet/kursus i trofæbehandling (GS) – Undersøges af GS.

Ansøgninger DJ og Friluft (GS) - GS holder styr på SH og NL der indhenter tilbud samt udarbejder ansøgninger der skal underskrives af MT før afsendelse. Der er korte deadlines.

Våbenhåndtering (GS) - adgang til og håndtering af klubvåben har kun personer med instruktørbevis. Vi strammer lidt op på adgangen til køkken og sikringsrum evt. med en halvdør eller gitter (HG). HP skal sørge for, at alle der håndterer/sælger patroner er anmeldt til politiet.

Sommerfest, ultimo august (GS) – afholdes evt. som foreningsaften med mad.

Jagttegn efterår (HG) - 12/9 til den 28/11 – info lægges på hjemmesiden.

Holse/trapstand (HG) – Jagtkursus.dk har booket plads på to trapstande, den 19., 24. og 31. maj samt den 2. juni. Alle dage fra kl. 16-18.00.                   

Æresmedlem (HG) – Indstilling er sendt til Jægerforbundet.

Riffelbane (HG/CP) – Søndag den 15. maj fra kl. 9-16.00 i Gadstrup/flyvestation Skalstrup Køgevej 167Bm 4621 Gadstrup. CP står for det med hjælp fra MT og EH.

Kristi Himmelfart (SH/HP) - EH holder åbent for sølvrævene frem til kl. 13.00 – der vil være lukket eftermiddag/aften.

Regnskab/betalinger april (HG) – HG gennemgik kontoudtog. Regnskaber for 2019, 2020 og 2021 er godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingen. Alle tre regnskaber er sendt til revisor.
Fremadrettet vil regnskab kunne rekvireres/afhentes i foreningen forud for ordinær generalforsamling. Vi skal opfordre til, at eventuelle spørgsmål til regnskab fremsendes forud for generalforsamlingen.

Net spidsduebanen (MT) - er bestilt og leveres inden arbejdsdag.

Forslag fra medlem Susanne Frederiksen

Ønske om, at lejepris af klubhus nedsættes til 500 kr. – enstemmigt afvist. MT informerer Susanne.

Ønske om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik på gennemgang af regnskaber – enstemmigt afvist. MT informerer Susanne om, at regnskaberne er godkendt på seneste generalforsamling samt sendt til revisor. Såfremt Susanne har specifikke spørgsmål kan disse rettes til kassereren.

Økonomi (HG) - private udlæg for foreningen – der må ikke udbetales kontant fra kassen. Alle udlæg vil blive betalt ved bankoverførsel af HG.
Rengøring, opdater med nye tilbud – MTs firma udfører opgaven for 665 kr. pr gang.
SH indhenter tilbud/pris.

Patronsalg (HP) - Alle der håndterer patroner i udsalget skal underskrive seddel som skal indsendes til politiet. HP har opgaven.

Diverse (alle)

(MT) Jf. miljøgodkendelse kan vi i sommerperioden fra maj til august have åbent tre hverdage til kl. 18 og i tillæg have aftenåbent én hverdag til kl. 22.00.

Følgende åbningstider vil være gældende i sommermånederne:

Tirsdag 16-18
Torsdag 16-20
Lørdag 9-16

Arbejdsdag (SH) - Aktivitetsudvalget har besluttet at skydebanen lukkes på arbejdsdag i maj.

Budgetudkast (SH) - laves af SH i juni måned. HG + MT hjælper gerne til.

Videoovervågning (EH) - EH stillede spørgsmål ved om det er nødvendigt med videoovervågning i klubhuset/foreningen. Der er enighed om, at vi med skydevåben og kontanter i kassen fortsættes som vanligt.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...