Om GJ
 

 

Ordinær generalforsamling
2019 i Greve Jagtforening

Der afholdes ordinær generalforsamling i Greve Jagtforening torsdag den 11. april, kl. 19.30 i foreningens lokaler på Kappelevvej 37, 2670 Greve.

Generalforsamlingen er kun åben medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde jf. vedtægternes §10.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af kasserer for en ét-årig periode
7. Valg af et bestyrelsesmedlem for en ét-årig periode
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Link til revideret regnskab for 2018 vil blive tilsendt pr. mail til medlemmerne senest søndag den 7. april.

Forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Da Birgit Dons Kristensen ønsker at fratræde posten som kasserer, skal der vælges en ny kasserer for en ét-årig periode frem til ordinært valg af kasserer i år 2020.

Andreas Hedemann udtrådte før sommerferien 2018 af bestyrelsen, hvorfor hans post skal genbesættes for en ét-årig periode frem til ordinært valg i år 2020.   

Kandidater der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal indsende anmodning herom til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af hvilke/hvilken bestyrelsespost/er der opstilles til.

Følgende kandidater har meldt deres kandidatur til nævnte ledige poster:  

  • Helena Månsson, kasserer
  • Birgit Kristensen, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen 
 

Tilmelding til gule ærter med flæsk og pølse

Forud for generalforsamlingen byder køkkenet kl 18:00 på gule ærter med flæsk og pølse - Prisen er 75 kr. per næse og er inkl. øl/vin/vand og snaps.

Klik på fotoet nedenfor og tilmeld dig spisning forud for generalforsamlingen.


 

Møderet og stemmeret

Kun medlemmer med tilknytning til Danmarks Jægerforbund og som ikke er i kontingentrestance, kan deltage og stemme på generalforsamlingen.

Såfremt du er i tvivl om du skulle være i restance eller ej, så tjek eventuelt i kantinen, hvor personalet har en opdateret medlemsliste. Du er også velkommen til at henvende dig pr. mail til kassereren eller ringe til medlemsservice i Danmarks Jægerforbund. 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...