Om GJ
 

 

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger
for år 2020 og år 2021 i Greve Jagtforening

Der indkaldes hermed til afholdes af to på hinanden følgende udskudte ordinære generalforsamlinger i Greve Jagtforening onsdag den 1. december 2021. Første ordinære generalforsamling for år 2020 afholdes kl. 19.00 og anden ordinære generalforsamling for år 2021 afholdes i umiddelbar forlængelse af den første. Begge generalforsamlinger afholdes i foreningens lokaler på Kappelevvej 37, 2670 Greve.

Afholdelse af to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger sker efter retningslinjer og anbefalinger udstukket af Danmarks Jægerforbunds juridiske afdeling. 

Generalforsamlingerne er kun åben medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde jf. vedtægternes §10.

Dagsorden ordinær generalforsamling 2020:

1. Valg af dirigent
1.A Mistillidsvotum
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af kasserer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt

Punkterne indkomne forslag og fastlæggelse af kontingent behandles under efterfølgende ordinære generalforsamling for 2021

Valg af bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant udgår af dagsordenen for år 2020. Valg til disse poster sker i stedet for under generalforsamlingen for år 2021. 

Kandidater der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal indsende anmodning herom til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af hvilke/hvilken bestyrelsespost/er der opstilles til.

Dagsorden ordinær generalforsamling 2021:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen - 17. november 2021 

Kandidatliste

Følgende kandidater opstiller til valg til bestyrelsens nævnte ledige poster.

Til den ledige bestyrelsespost med valg frem til generalforsamling i år 2022 opstiller:

  • Ebbe Hansen

Til de ledige betyrelsesposter med valg frem til generalforsamling i år 2024 opstiller:

  • Carsten Dalgaard Pedersen
  • Heidi Pettersson
  • Nikolai Lütscher

Til den ledige kassererpost med valg fremt til generalforsamling i år 2024 opstiller:

  • Henrik Grejsen

Indkomne forslag

Der er modtaget følgende forslag til behandling på generalforsamlingerne:

Forslag 1 - Mistillidsvotum
En gruppe medlemmer har fremsat mistillidsvotum til formand for Greve Jagtforening Michael Thaarup, næstformand Henrik Grejsen og bestyrelsesmedlem Thomas Røslau med ordlyd:

”Mistillidsvotum fremsættes med følgende begrundelse som vil blive uddybet yderligere ved mundtligt fremsættelse: - Greve Jagtforening bliver ikke drivet (drevet) i henhold til foreningens egne- og Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Forslagsstillerne har anmodet om, at forslaget behandles umiddelbart efter valg af dirigent på generalforsamlingen for år 2020 - Dette efterkommes og dagsorden for generalforsamling er derfor ændret.

Forslag 2 – Revision af regnskaber
Et medlem har indsendt følgende forslag:

”For at sikre bestyrelsen og generalforsamlingen mod fejl og mangler i regnskaber for kalenderåret 2019 og 2020, foreslås det at de to regnskaber sendes til kontrol og revision hos en af generalforsamlingen valgt revisor.

Der stilles følgende tre revisorer i foreslag (forslag) i vilkårlig rækkefølge: Bierholm (Beierholm), PWC, Deloitte”

Forslag 3 - Medlemsmøde
En samlet bestyrelse ved Michael Thaarup, Henrik Grejsen, Thomas Røslau og Ebbe Hansen har sammen med et medlem indsendt forslag om, at:

”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at indkalde til medlemsmøde for debat og behandling af blandt andet følgende emner:

1. Aktivitetsudvalg

Skal der nedsættes et ”aktivitetsudvalg”? Et udvalg som ikke nødvendigvis behøver at have en fast struktur, og som ad-hoc foreslår bestyrelsen forskelligartede aktiviteter for medlemmerne. Skal udvalget have egen økonomi og hvilke regler skal der være for anvendelse af midlerne?

2. Konsortiejagt eller dagsjagter

Er det foreningens opgave at arrangere jagt og hvilken retning skal vi i så fald bevæge os i? Foreningsjagt/konsortiejagt, dagsjagter eller noget helt andet?

3. Nyjægere, jagttegnslærere, elevstand

Som den jagtforening i Danmark der har flest kursistmedlemmer og nyjægere, er foreningen i løbende udvikling såvel internt som eksternt - Faciliteter skal løbende udvikles og forbedres samtidig med, at vi sikre, at der er plads til alle. En åben dialog omkring foreningens udvikling og de udfordringer der kommer på såvel den korte som lange bane.

4. Værdipolitik

Skal vi have en værdipolitik for foreningen og skal den integreres i foreningens vedtægter – f.eks. åbenhed, ærlighed og respekt

5. Information

For sikring af bedre og relevant information omkring bestyrelsens arbejde, opstartes dialog der skal afdække behov og mulige løsninger.

6. Nepotisme eller bare sund fornuft?

Fra råddent køkkengulv til plantning af 1.500 buske og træer
Åben gennemgang af alt arbejde udført i foreningen gennem de seneste 10 år – arbejder som er udført af bestyrelsesmedlemmer, tillidsfolk, menige medlemmer, elever fra NEXT, professionelle håndværkere, familie og venner - Formålet er at informere om omfang, praksis gennem årene, beslutningsprocesser og procedurer

Yderligere emner skal kunne optages til debat/behandling på mødet efter input fra medlemmerne ” 

----------

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...