Om GJ
 

 


 

Bemærk - udsættelser

Nedenstående ekstraordinære generalforsamlinger er udsat til afholdelse fredag den 24. april.

Tidspunkter, dagsordener og tidsfrister jf. opringelige indkaldelser.  


 

Ekstraordinær generalforsamling
2020 i Greve Jagtforening

Jf. vedtægterne indkaldes til og afholdes der to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger i Greve Jagtforening til afholdelse i klubhuset, Kappelevvej 37, Greve, fredag den 3. april 2020. Første ekstraordinære generalforsamling afholdes kl. 19.00 og anden ekstraordinære generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af den første.

Generalforsamlingen er kun åben medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde jf. vedtægternes §10.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Gennemgang og argumentation for vedtægtsændring
3. Afstemning

Såfremt det konstateres, at der ikke er fremmødt fornødent antal medlemmer til gennemførsel af vedtægtsændringerne jf. §10 ved første ekstraordinære generalforsamling, vil anden ekstraordinære generalforsamling blive afholdt i umiddelbar forlængelse af den første.

Vedtægtsændring - vedtægternes §11
Det er bestyrelsens ønske, at ændre foreningens vedtægter §11 således, at bestyrelsen reduceres fra nuværende syv medlemmer til fem medlemmer.

I april måned 2014 besluttede en ekstraordinær generalforsamling at udvidede bestyrelsen fra fem til syv medlemmer på baggrund af bestyrelsens indstilling og begrundet i, at bestyrelsen på daværende tidspunkt havde behov for flere "arbejdende hænder" med henblik på byggeri af klubhus og skydebane. Da vi kan konstatere, at arbejdet med byggeri af klubhus og skydebane er tæt på at være tilendebragt, er behovet for en arbejdende 7-mands bestyrelse ikke længere til stede, hvorfor bestyrelsen indstiller til nævnte reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Endvidere argumenteres indstillingen med, at interessen for deltagelse i frivilligt bestyrelses- og foreningsarbejde ikke er højt prioriteret blandt vores medlemmerne, hvorfor rekruttering af nye og kompetente medlemmer og suppleanter til bestyrelsen generelt er blevet vanskeligere og derfor også er tidskrævende for bestyrelsen.   

Se bestyrelsens forslag til ny tekst vedr. vedtægtsændringer på hjemmesiden under fanebladet GreveJagt/GJ vedtægtændring 2020/ 

Bestyrelsen - 17. marts 2020 
 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...