Om GJ
 

Dialogmøde i GreveJagt - en forening i stadig udvikling

Bestyrelsen i Greve Jagtforening inviterer aperiodisk medlemmerne til dialogmøder, hvor det er muligt af få aktuelle sager og problemstillinger på bordet og derigennem få en sund og konstruktiv snak om tingene.

Processen i dialogmøderne er, at bestyrelsen samler input fra medlemmerne og efterfølgende præsenterer mulige løsninger, hvorefter disse debateres og besluttes, for herefter at blive sat i værk.

Indkaldelse til dialogmøder sker via hjemmesiden, med opslag i foreningen samt ved udsendelse af nyhedsbrev.

Næste række af dialogmøder sker i februar/marts og vi håber, at du møder op og deltager aktivt i debatten.
Bestyrelsen

Med udgangspunkt i årets første dialogmøde-2018 den 22. januar, har bestyrelsen færdigbehandlet de indkomne feedback og forslag og fremlagde derfor løsninger på et opfølgende møde, der blev afholdt den 20. marts.

Konklusioner er som følger:

Vision, mål, strategier og planer
Det er blevet besluttet, at bestyrelsen skal gå videre med at udforme en langsigtet strategi for foreningen og at denne på det overordnede plan skal være fyrtårn for bestyrelsens arbejde og foreningens udvikling frem til år 2030.

Som delmål skal der udarbejdes en realistisk plan for foreningens udvikling frem til år 2025 indeholdende realistiske mål og planer.

Der skal ligeledes udarbejdes en operationel plan som rækker fire år frem i tiden (år 2022).

Bestyrelsen har besluttet, at strategiarbejdet påbegyndes efter sommerferien og at den operationelle plan er færdig før årsskiftet. De mere langsigtede planer forventes færdig i første kvartal 2019.

Frivillighed omkring opgaver
Efter at skydebanen i eftersommeren 2016 blev sat i drift, har det været svært at aktivere frivillige til færdiggørelsen af diverse opgaver i foreningen. På baggrund af dette er dt blevet besluttet, at der indføres en form for erkendtlighed/betaling i forbindelse med foreningens fremtidige arbejdsdage.

Bestyrelsen vil inden for kort tid præsentere et oplæg til 8 arbejdsweekends for 2018, hvor det er af største vigtighed, at de opgaver der er specificeret også bliver gjort helt færdige. Bestyrelsen skal samtidig sikre, at der er budget og økonomi til, at udføre og færdiggøre de nævnte arbejder.

Opgaver og prioriteringer
På det første dialogmøde fremlagde bestyrelsen alle identificerede udestående opgaver og fik til opgave at prioritere disse. Bestyrelsen har foretaget sin prioritering og denne er forelagt og godkendt af medlemmerne.

1. Prioritet
Beskrivelse af bestyrelsen opgaver og ansvar - Afvikling af byggekredit - Udvikling af nyt skydebanesystem - Sikringsnet ved spidsduer - Værksted og garager - Gennemførelse af dialogmøder - Elevstand - Nyt kasseapparat med integration til regnskabssystem - Budget 2018 - Færdiggørelse af standpladshuse - Afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling - Sikringsnet BaneDK

2. Prioritet
Benzondal - Østvold BaneDK - Sponsorstrategi - Sikringsrum kælder - Budget 2019 - Beplantning nordvold - Nyjægeraktiviteter -  Støjmåling - Terrasse - Havetraktor - Hundetræning - Klubhus udv.  - Aktivitetskatalog - Drejebøger/arb.beskr. - Fryser til vildt - Samarbejde foreninger -  Sikringsrum klubhus - Dueskaller/forladninger - Beplantning øvrig - Diverse malearbejde - Strategi- og handleplan - Udvalg, opgaver, ansvar - Foreningsjagter 2018

3. prioritet
Præmieskydning - Parkering, oppe - Stisystemer - Parkering og vej - Skudsikre vinduer - Beplantning mod vej - Geværreol - Beskæring træer - Skabe mødelokale - Buejægere/container - Reguleringjægere - Kaffebord - Aktivitetsområde

Alle er bevidste og enige om, at selv om der er foretaget ovennævnte prioriteringer, så skal dette ikke bremse for, at en opgave kan blive løst tidligere end prioriteret. Det kan være opgaver som enten er enkle og hurtige at udføre, eller opgaver som årstidsmæssigt skal udføres på et bestemt tidspunkt.

Økonomien er en afgørende faktor for både igangsættelse og færdiggørelse af de ovennævnte arbejder. Under forudsætning af, at opgaverne udføres ved frivilligt arbejde, anslås det, at der samlet set vil være behov for godt 1.2 million kr. Tidshorisont for arbejdernes udførsel anslås, under hensyntagen til økonomien, at ville tage 3-4 år.

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...